اس ام اس عاشقانه


دوستش داشتم
دوستم نداشت
اجبار نیست
اون دوستم نداشت

.

.

.

در عکس هایش که برایم می فرستاد
همیشه تنها بود
در خیابان
پارک
خانه
فکر می کردم بی من
هرجا برود تنهاست
و من
چه ابلهانه
عکاس را ندید می گرفتم

.

.

.

کوچیکتر که بودم
فکر میکردم تنهایی
یعنی وقتایی که
هیشکی خونه نیست

.

.

.

می گویی شعرهایت غمگینند
عزیزم
زنی که آبستن اندوه است
هرگز شادی نمی زاید
“عاطفه میری”

انتخابات نزدیک است
من رای میدهم به کسی که
قول دهد
تمام این خیابانها
و خاطراتش
را عوض کند
.
.
.
افکار عاشقانه ام را جمع که میکنم
دسته گلی می شود شبیه تو برای تو
.
.
.
چقدر دخترانگی هایم
مردانگی هایت را کم دارد
این روزهایی که دنیا
ظرافتم را نادیده گرفته
و از من مبارزه ی مردانه می خواهد
.
.
.
خوب شد زرافه نشدیم
وگرنه
قورت دادن “بغض” هایمان
عمری طول می کشید
.
.
.
دیگران چون بروند از نظر
از دل بروند
تو چنان در دل من رفته
که جان در بدنی