زمان هیچ دردی رو دوا نکرد
این مـــن بودم
که به شرط عادت کردم

.

.

.زمان هیچ دردی رو دوا نکرد
این مـــن بودم
که به شرط عادت کردم

.

.

.بد خواه ک زیاده
ولی ما بزرگواریم
با یه لبخند
کفرشونو در میاریم

.

.

.فریاد ی عاشق بی صداست ولی چون چوب خدا صدا نداره
همه تو بخند
می فهمی بعدا!!