زمان هیچ دردی رو دوا نکرد
این مـــن بودم
که به شرط عادت کردم

.

.

.



زمان هیچ دردی رو دوا نکرد
این مـــن بودم
که به شرط عادت کردم

.

.

.



بد خواه ک زیاده
ولی ما بزرگواریم
با یه لبخند
کفرشونو در میاریم

.

.

.



فریاد ی عاشق بی صداست ولی چون چوب خدا صدا نداره
همه تو بخند
می فهمی بعدا!!