هیچ میدانی??!
زیباترین عاشقانه ات وقتیست که اسمم را با میم به انتها می رسانی..

.

.

.

دلخوشم آقا به تسبیح و به ته ریش شما
دوست دارم نشینم اندکی پیش شما
وقت خنده چون دستت بر محاسن میکشی
کافران گردند مسلم در ره کیش شما

.

.

.

سال ها گذشت ما به هم نرسیدیم جای تواما،زنی همراه من است به تو شباهتی ندارداز تو بهتر نیست
تنها بخاطر لجاجتم کار به اینجا رسید،اما،وقتی موهایش را باز میکند بی اختیارمثل همیشه تو را صدا میزنم و او میخنددبا اشتیاق میپرسد؟
رابطه ی بین موهایش و دخترمان چیست..؟!
و من هر بار میمیرم..

.

.

.

چقدر

زندگی قشنگ می شود

وقتی کسی را داشته باشی

که پا به پای تو

دیوانگی کند!

.

.

.

مرا تهمت به خیانت میزنی...
به تو قسم یکی خواست چتر دستم بده...
ببین خیس بارانم خدا شاهده...
.
.
.
زندگی شبیه شعریست

قافیه هایش با "مـن"

دردت به جانم"تـو" فقط همیشه

ردیف باش ...
.
.
.
هی تو …
نمیدانم نامت را چه بگذارم …
مخاطب خاص !
تمام زندگی !
دلیل نفس کشیدن
همه ی وجود …
یا تنها عشقم …
به هرنامی که باشی بدان …
آرام …
برایت جــــان میدهم...
.
.
.
این که گفــتند " فرامــوش ات کنــم " را فراموش کرده ام! 
 
خیــالت تخت...
 
تــو تا ابد...
 
مــاندگارترین " حضــور  " روزگار منی!
 
و من عــجیب؛
 
 به آغــوش امن تو از آن ســوی فاصــله ها خــو گرفته ام!!!
.
.
.
نه اسمش عشق است؛ نه علاقه؛ نه حتی عـادت؛ حماقت محض است !
دلتنگِ کـسی باشی؛ که دلش با تـو نیست !!!
به دنبال ِ همراه ِ "اوّل" نیستم !
این روزها اول ِ راه ، همه همراهند.... باید به دنبال ِ همراه ِ "آخر" گشت ...
خوشحالم که ساعت ها را جلو کشیده اند حالا یک ساعت کمتر از همیشه نیستی !